Sprawy członkowskie:


W dniu 5 września b.r Małopolska Izba organizuje wyjazd pielgrzymów na X Jubileuszową Ogólnopolską Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej W Kalwarii Zebrzydowskiej.

Chętnych na wyjazd prosimy o kontakt z Cechem

Uczniowie którzy zdają egzamin czeladniczy muszą złożyć w Izbie Rzemieślniczej na ul.Anny 9 dokumenty:

-zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu ( druki w Cechu oplata 20 zł)

-wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (druki do pobrania w Cechu lub na stronie internetowej Izby)

-wniosek o wydanie suplementu do świadectwa czeladniczego (EUROPASS druki w Cechu lub na stronie internetowej Izby)

-kopie świadectwa ukończenia szkoły

-kopie umowy o pracę

-jedno zdjęcieStawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
 czerwiec-sierpień 2015
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chorobowe
2,45%
wypadkowe
1,80%
  razem
podstawa
do wypłaty
I
     162,20 zł
   15,83 zł
  2,43 zł
     3,97 zł

22,23zł
      139,97zł


   15,83 zł   10,54 zł

    2,92 zł
29,29zł

II
     202,74 zł
   19,79 zł
  3,04 zł
     4,97 zł

27,80zł
      174,94  zł


   19,79 zł
13,18zł

     3,65 zł
36,62zł

III
     243,29 zł
  23,75 zł
  3,65zł
    5,96 zł

33,36zł
      209,93 zł


  23,75 zł
15,81zł

     4,38 zł
43,94zł

 

Stawki wynagrodzeń dla pracodawców  2015
emerytalne
rentowe
chorobowe
  wypadkowe
razem
UWAGA!
zdrowotne

19,52%
8%
2,45%
1,80%

9,00%
2 375,40 zł
463,68 zł
190,03 zł
58,20 zł
42,76 zł
754,67 zł
279,41Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2014 roku wynosi 1680,00 zł

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2015 roku wynosi 1750,00 zł

  Informujemy że w miesiącu czerwcu składamy dokumenty refundacyjne za okres

                                                MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ 2015

NOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI WYPADKOWEJ OD 1 KWIETNIA 2015 ROKU

OD 1 KWIETNIA 2015 SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE PŁATNIKÓW ZGŁASZAJĄCYCH NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB UBEZPIECZONYCH WYNOSI 1,80% A NIE JAK OBECNIE 1,93 %

                 Informacja Refundacyjna

Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie uprzejmie informuje Państwa,  iż  w  roku  2014  wnioski o zawarcie umowy o refundacje można składać w trakcie podpisywania umów o pracę.Uprzejmie informujemy że w dniu 25 czerwca 2014r zostało podpisane nowe Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej,które określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom/DZ.U.30 czerwca 2014 poz.865/ Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis.
W  celu uzyskania szczegółowych informacji refundacyjnych prosimy o telefon do biura Cechu 12/422-70-36.