Opublikowane przez crr.pl    12 marca 2020    KOMUNIKAT ZRP W SPRAWIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

KOMUNIKAT ZRP W SPRAWIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Szanowni Państwo
W nawiązaniu do wczorajszego Komunikatu w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych - i w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do uporządkowania niektórych wątpliwości;

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf ), określono czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych..........
>>> Przeczytaj cały komunikat >>>
Opublikowane przez crr.pl    20 grudnia 2019    BDO CIĄG DALSZY!

Poniżej do pobrania w .pdf objaśnienia Ministra Klimatu dotyczące rejestracji w BDO.
Kolorem żółtym zaznaczone są kwestie, które ew. Państwa dotyczą.
W skrócie: – salony kosmetyczne wytwarzające odpady medyczne – muszą się rejestrować.
- salony fryzjerskie – jeśli wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości nie przekraczającej 100kg/rok i jednocześnie przekazują te odpady do sprzedawcy lub innego nieprofesjonalnego zbierającego odpady- są zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji tych odpadów, a tym samym zwolnieni z obowiązku rejestracji w BDO.

Zatem istotne będzie sprawdzenie kart charakterystyki produktów, których Państwo używacie w swoich salonach.
Mamy nadzieję, że pewne wątpliwości zostaną rozwiane.

Objaśnienia Ministra Klimatu dot wpisu do rejestru BDO >>>Opublikowane przez crr.pl    19 grudnia 2019    Wesołych Świąt
Opublikowane przez crr.pl    19 grudnia 2019    Uroczyste spotkanie opłatkowe

W dniu 12.12.2019r. w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe Członków Cechu. Zarząd Cechu przywitał wszystkich gości, podsumował działalność Cechu w 2019 roku i złożył serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim Członkom Cechu, ich rodzinom i pracownikom.
A później wszyscy wzajemnie składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem.
Wieczór upłynął w przemiłej, świątecznej atmosferze , przy suto zastawionym stole.
Dodać należy, że część potraw przygotowali uczniowie klas I Zespołu Szkół Spożywczych w Krakowie :)

Galeria zdjęć >>>Opublikowane przez crr.pl    18 grudnia 2019    Odrębny mikrorachunek podatnika

PIT, CIT i VAT w 2020 roku na odrębny mikrorachunek podatnika

Uprzejmie przypominamy - o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązku posługiwania się indywidualnym mikrorachunkiem do regulowania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków dochodowych i VAT.
Każdy podatnik i płatnik będzie od 1 stycznia 2020 r. wpłacał PIT, CIT i VAT na jedno indywidualne konto, które powinien sam wygenerować. Inne należności podatkowe, w tym, min: pcc, spadki i darowizny, akcyzę będą wpłacane na dotychczasowych zasadach.
Rozlicznie podatkowe za pośrednictwem tego rachunku będzie dotyczyło nie tylko przedsiębiorców, ale i innych podatników, np. zatrudnionych na umowę o pracę, czy osiągających przychody z najmu. Zatem, jeśli np. pracownik wykaże w zeznaniu rocznym (PIT-37) niedopłatę w podatku dochodowym – wpłaca ją na osobisty mikrorachunek.
Wygenerowanie mikrorachunku odbywa się poprzez stronę Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl (pole „Generuj”). Następnie należy podać swój numer identyfikacyjny (PESEL (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT), lub NIP (pozostali podatnicy). O swoim mikrorachunku można uzyskać także informację w urzędzie skarbowym.
Opublikowane przez crr.pl    17 grudnia 2019    REJESTRACJA W BAZIE BDO!!!

rejestracja BDO

W dniu 31.12.2019 mija termin dotyczący rejestracji w bazie BDO, przedsiebiorców, którzy wytwarzają odpady. W przypadku przedsiebiorców zrzeszonych w Cechu w formularzu rejestracyjnym należy wypełnić dział I i XII. Wraz z formularzem, do Urzędu Marszałkowskiego, należy przesłać oświadczenie.

Formularz i oświadczenie można przesłać pocztą polską (list polecony za potwierdzeniem odbioru)- decyduje data stempla pocztowego

Kody odpadów, które ewentualnie mogą Państwa dotyczyć:
15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 07 - Opakowania ze szkła
15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
18 01 03 * - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
Przy czym te oznaczone * są to odpady niebezpieczne!!!!

Przydatne linki: https://bdo.mos.gov.pl/ http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001923/O/D20141923.pdf http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000314/O/D20150314.pdf https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-bdo-a-obowiazek-rejestracji-podmiotow-do-konca-roku

Formularze do pobrania:
Formularz rejestrowy w formacie .pdf
Formularz rejestrowy w formacie .rtf
Oświadczenie o wpisie lub aktualizacji w formacie .rtf
Materiały poglądowe w formacie .pdf


Opublikowane przez crr.pl    25 listopada 2019    JUBLIEUSZ 70-LECIA CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

NOWOROCZNY BAL CRR 2019

JUBLIEUSZ 70-LECIA CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I POŚWIĘCENIE SZTANDARU

W dniu 19 października 2019 r. odbyły się obchody Jubileuszu 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie.
W imieniu prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego gratulacje i życzenia dalszego prężnego działania złożył Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta miasta, w imieniu Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej wystąpił zastępca prezesa Zbigniew Burdak. Przemawiał też Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz inni znamienici goście. Tak naprawdę historia Cechu zaczyna się już w XV wieku. Właśnie w tym czasie odnotowano istnienie cechu cyrulików, zwanych również golarzami, introligatorów czy piekarzy. Na dowód tego, podczas obchodów Jubileuszu, zaprezentowane zostały materiały archiwalne pochodzące z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie dotyczące istnienia i działalności cechów, w latach już nam odległych.
Obchody Jubileuszu rozpoczęły się uroczystą mszą św., którą odprawił i kazanie wygłosił archiprezbiter Bazyliki Mariackiej ks. inf. Dariusz Raś. Podczas mszy św. został poświecony nowy sztandar Cechu.
Po mszy św. odbyło się okolicznościowe spotkanie jubileuszowe w przepięknej sali teatralnej Hotelu Polonia przy ul. Basztowej 25 w Krakowie.
W dniu obchodów jubileuszu Cech Rzemiosł Różnych przekazał do Archiwum Narodowego w Krakowie księgę pochodzącą w XV w. Oficjalne przekazanie księgi nastąpiło po podpisaniu stosownego porozumienia pomiędzy Starszym Cechu Panią Zofią Michalską a Dyrektorem Archiwum Narodowego w Krakowie Panem dr hab. Wojciechem Krawczukiem.
Po uroczystej kolacji nadszedł czas na wbijanie pamiątkowych gwoździ do tablo przygotowanego na tę uroczystość. Gwoździe stanowią pamiątkę osobistego uczestniczenia w obchodach Jubileuszu 70-lecia Cechu i poświęcenia sztandaru.
W trakcie obchodów jubileuszu uhonorowanych zostało kilku Członków Cechu, którzy najdłużej prowadzą działalność gospodarczą, a byli to: Józefa Natanek, Aleksandra Scheinbach, Antonina Wójcik, Adelajda Tatomir-Dyras, Zofia Michalska. Osobom tym zostały wręczone okolicznościowe pamiątkowe statuetki.
Wszyscy goście mogli zostawić jeszcze jedną pamiątkę swojego uczestnictwa- wpis do Księgi Pamiątkowej Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie

Galeria zdjęć >>>


Opublikowane przez crr.pl    6 listopada 2019    Najważniejsze zmiany w podatkach na rok 2019/2020

Najważniejsze zmiany w podatkach w okresie 2019/2020

W ostatnich miesiącach 2019 roku weszły już do stosowania, a kolejne zaczną obowiązywać z początkiem roku 2020 nowe przepisy podatkowe, z których część dotyczyć będzie wybranej grupy podatników (np. wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT) a pozostałe - wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od branży, a które mogą mieć istotny wpływ na rozliczenia podatkowe i ewentualne sankcje. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, których część obowiązuje już od 1 września 2019 r. Proszę pobrać załącznik poniżej:

CZYTAJ WIĘCEJ >>>
Opublikowane przez crr.pl    25 lipca 2019    Dofinansowanie z ZUS

KONKURS: DOFINANSOWANIE NA POPRAWĘ WARUNKÓW BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z ZUS

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Termin naboru:
Wnioski należy składać w terminie od 15 lipca 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r.
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Do Konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
2) nie zalega z opłacaniem podatków;
3) nie znajduje się w stanie upadłości;
4) nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty ostatniego dofinansowania.

Poziom dofinansowania projektów:
Rodzaj przedsiębiorstwa:
Procent budżetu:
Kwota wsparcia brutto:
Mikroprzedsiębiorstw 90% 140 000,00
Małe przedsiębiorstwo 80% 210 000,00
Średnie przedsiębiorstwo 60% 340 000,00
Duże przedsiębiorstwo 20% 500 000,00

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
2) urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
3) oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
4) ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
5) urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
6) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
7) sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowoszkieletowego;
8) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
9) środki ochrony indywidualnej.

Firmy zainteresowane prosimy o pilny kontakt pod nr 691495501 ponieważ wnioski można składać do 16.08.2019r.

Link do strony ZUS: https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy#1)
Opublikowane przez crr.pl    25 lipca 2019    INTERAKTYWNA MAPA RZEMIOSŁA

INTERAKTYWNA MAPA RZEMIOSŁA

Urząd Miasta Krakowa podjął inicjatywę utworzenia na swojej stronie internetowej „Magiczny Kraków” Interaktywnej Mapy Rzemiosła, która ma ułatwić mieszkańcom Krakowa, jak również osobom przyjezdnym, znalezienie potrzebnego im fachowca. Poprzez kliknięcie na konkretną dzielnicę Krakowa będzie otwierała się lista firm z ich lokalizacją na planie miasta.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie danych swoich firm :
– nazwa firmy
– adres firmy
– telefon, e-mail
– zakres działalności
do dnia 30.08.2019 r. wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania: >>>)
Opublikowane przez crr.pl    25 lipca 2019    Co zrobić, aby nie zdrożał prąd

Ważne! Co zrobić, aby nie zdrożał prąd!

Najpóźniej 29 lipca 2019 r. mikro i mali przedsiębiorcy muszą złożyć swoim dostawcom energii elektrycznej stosowne oświadczenie – jeżeli chcą nadal w 2019 r. korzystać z niższych taryf stawek za energię elektryczną.

Chodzi o firmy, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników, a ich przychody w ciągu dwóch lat nie przekraczają 10 mln euro (ok. 40 mln zł).
Przedsiębiorstwa, chcąc płacić mniej za prąd muszą do 29 lipca złożyć oświadczenie, które jest dostępne na stronie www.tauron.pl
Znajduje się tam m.in. wzór oświadczenia, opracowana przez Tauron instrukcja dotycząca sposobu jego wypełniania oraz termin i miejsce dostarczenia.
Ustawowy termin na złożenia oświadczenia upływa 27 lipca 2019 r., lecz z uwagi na fakt, że termin ten wypada w sobotę, TAURON przyjmuje oświadczenia klientów do 29 lipca 2019 roku. Liczy się data dostarczenia dokumentu, a nie data jego nadania.

Niezłożenie takiego oświadczenia jest jednoznaczne z brakiem możliwości utrzymania ceny energii elektrycznej z 2018 roku w II półroczu 2019 roku.


Link do strony TAURON: https://www.tauron.pl/dla-domu/komunikat-dla-klientow

Oświadczenie do pobrania:>>>

Instrukcja wypełnienia oświadczenia:>>>
Opublikowane przez crr.pl    20 maja 2019    XI Forum Przedsiębiorcy

W dniu 03.06.2019 r. odbędzie się XI Forum Przedsiębiorcy.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Zgłoszenia uczestników w biurze Cechu do 27.05.2019 r.

Szczegóły poniżej:


Program forum:
9.00-14.00 REJESTRACJA i bufet kawowy
9:00 – 9:10 Przywitanie gości przez Redaktora Naczelnego Dziennika Polskiego Jerzego Sułowskiego
9:10 – 10:00 Wystąpienie Jadwigi Emilewicz, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii: Czym jest dziś i czym może być Made in Poland. Silne marki polskie a silna marka POLSKA.
10:00 – 10:45 Wystąpienie Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego.
10:45 – 11:05 Wystąpienie przedstawiciela Konfederacji Lewiatan i SAR: Mapa Marek Małopolski jako narzędzie budowania marek wśród małych i średnich firm.
11:05 – 12:05 Panel dyskusyjny: Marka to (nie tylko) pieniądz. Polska marka, marka Polska, marka Małopolska: Jak budować i wzmacniać marki w zglobalizowanym świecie.
12:05 – 12:30 Przerwa kawowa.
12:30 – 13:45 Panel dyskusyjny: Technologia dźwignią marki: Jakie narzędzia pomagają dziś przedsiębiorcom tworzyć skuteczny przekaz i zarabiać na silnej marce.
13:45 – 14:30 Networking przy kawie.
Opublikowane przez crr.pl    20 maja 2019    KASA FISKALNA

KASA FISKALNA – ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA EWIDENCJI SPRZEDAŻY

Od 1 maja 2019 r. przedsiębiorcy użytkujący kasy fiskalne muszą zapoznawać wszystkie osoby prowadzące w ich imieniu ewidencję sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej z informacją o zasadach prowadzenia tej ewidencji. Dotyczy to zarówno nowych pracowników (bez względu na formę zatrudnienia) jak i tych, którzy z kasą pracują już od dłuższego czasu.

Ministerstwo stworzyło informację o zasadach ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonów fiskalnych oraz skutki ich nieprzestrzegania.

W informacji określono, jakie obowiązki wiążą się z prowadzeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Pouczono o obowiązku wydawania paragonu fiskalnego każdemu nabywcy, nawet bez jego żądania. Sprecyzowano jasne zasady ewidencjonowania zaliczek. Przypomniano, jak powinien wyglądać prawidłowy paragon fiskalny oraz o możliwości nałożenia na nierzetelnego operatora kasy fiskalnej (pracownika) kary grzywny.

Powyższą informację należy przedłożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla przedsiębiorcy i pracownika.

Pracownicy, zleceniobiorcy czy inne osoby, którzy już prowadzili ewidencję sprzedaży na kasie przed wejściem w życie nowych przepisów, czas na podpisanie dokumentu mają do 31 maja 2019 r. Natomiast osoby, które dopiero rozpoczną pracę z kasą, muszą przekazać podatnikowi podpisane oświadczenie jeszcze przed zaewidencjonowaniem pierwszej sprzedaży.

Wzór informacji i oświadczenia w .pdf >>>


Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000816/O/D20190816.pdf
Opublikowane przez crr.pl    15 maja2019    ŚWIĘTO RZEMIOSŁA POLSKIEGO

ŚWIĘTO RZEMIOSŁA POLSKIEGO

W imieniu Prezesa i Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie mamy zaszczyt zaprosić wszystkich członków Cechu na uroczyste obchody Święta Rzemiosła Polskiego, które odbędą się 25 maja 2019 r. Poniżej zamieszczamy program uroczystości:

- godz. 10.00 Uroczysta Msza Św. W Bazylice Mariackiej w intencji małopolskich rzemieślników i ich rodzin oraz poświęcenie sztandaru Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
- godz. 11.00 Przemarsz pocztów sztandarowych Cechów, Spółdzielni Rzemieślniczych, Władz Izby i zaproszonych gości na miejsce upamiętniające śmierć Walentego Badylaka- złożenie kwiatów
- godz. 11.15 Płyta Kościuszki – złożenie kwiatów
- godz. 11.30 Uroczyste spotkanie rzemiosła małopolskiego w Pałacu Czeczotka,ul. Wiślna 1 w Krakowie

W imieniu organizatorów prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystości do dnia 20.05.2019 pod nr tel. 12 421 06 46 lub 12 422 05 95.
W dniach 17-26 maja 2019 r. odbędzie się Kiermasz Rzemiosła na Rynku Głównym w Krakowie. Serdecznie zapraszamy :)
Opublikowane przez crr.pl    15 maja 2019    Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Cechu.

W dniu 14.05.2019 r. w sali konferencyjnej Cechu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Cechu.
W obradach uczestniczył również przedstawiciel Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pan Andrzej Dębowski.
Walne Zgromadzenie otworzyła Starszy Cechu Pani Zofia Michalska. Zebrani wybrali Prezydium Walnego Zgromadzenia w osobach: Przewodniczący- Pani Elwira Piątkowska, Zastępca Przewodniczącego – Pani Teresa Ożóg oraz Sekretarz- Pani Józefa Natanek.

Podczas obrad przedstawione zostały sprawozdania z działalności Cechu w okresie sprawozdawczym od 01.01.2018-31.12.2018.
Starszy Cechu Pani Zofia Michalska, w imieniu całego Zarządu Cechu, przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu w 2018 roku oraz omówiła plan na rok 2019.
Zarząd Cechu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, otrzymał absolutorium za swą działalność w 2018 r.

Zebrani nadali Pani Krystynie Włościak tytuł „Honorowego Członka Cechu”, doceniając tym samym jej wieloletnią aktywną działalność w Cechu.


Opublikowane przez crr.pl    17.04.2019    Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
Opublikowane przez crr.pl    25 stycznia 2019    NOWOROCZNY BAL CRR 2019

NOWOROCZNY BAL CRR 2019

Ach... co to był za bal :)

W sobotę 12 stycznia 2019 r. w restauracji Zajazd Wielicki odbył się doroczny Noworoczny Bal Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie.
Naszymi gośmi byli: przedstawiciele Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości: Zastępcy Prezesa Grzegorz Mielnicki i Tadeusz Dąbrowski oraz Tomasz Kowalik – Zastępca Dyrektora Izby, Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych reprezentował Tadeusz Kurpiel. Obecnością zaszczycił nas również Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej – Wiesław Jopek oraz liczne grono Braci Kurkowych: Zbigniew Kwater, Jan Dziura-Bartkiewicz, Jan Adam Księżyk, Adam Rajpold, Marek Zuski, Zdzisław Grzelka, którym piękne kontusze ani trochę w tańcu nie przeszkadzały :).
We wspólnej zabawie brało udział ponad 90 osób, a czas uczestnikom umilał DJ Henryk Dąbrowski, dzięki ktoremu zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a parkiet cały czas pełen był tańczących par. Były też konkursy z nagrodami :)

Galeria zdjęć >>>


Opublikowane przez crr.pl    27 grudnia 2018    NOWOROCZNY BAL INTEGRACYJNY

NOWOROCZNY BAL INTEGRACYJNY

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie informuje, że w dniu 12.01.2019 r. (sobota) odbędzie się tradycyjny noworoczny BAL INTERGRACYJNY Członków Cechu.
Rozpoczęcie balu o godz. 19.00 w restauracji ZAJAZD WIELICKI przy ul. Łąkowej 31 w Wieliczce.
Członkowie Cechu – wstęp gratis.
Osoby towarzyszące - 90 zł.
Bilety do odbioru w biurze Cechu.

Rezerwacja biletów do 07.01.2019 r.!

Liczymy na Państwa niezawodną obecność.
Gwarantujemy świetną zabawę, doskonałe menu i niezapomniane chwile przy muzyce DJ Huberta Dąbrowskiego :)


Opublikowane przez crr.pl    27 grudnia 2018    Spotkanie opłatkowe 2018

Spotkanie opłatkowe Członków CRR w Krakowie 2018

W środę 12.12.2018r. w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Róznych odbyło się spotkanie opłatkowe Członków Cechu. Uroczyste spotkanie jest okazją do wspólnego świętowania zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz integracją środowiska rzemieslniczego. Zarząd Cechu przywitał zgormadzonych, krótko podsumował 2018 rok i złożył serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim Członkom Cechu, ich rodzinom i pracownikom.

Galeria zdjęć >>>Opublikowane przez crr.pl    20 grudnia 2018    Cudownych Świąt
Opublikowane przez crr.pl    28 września 2018    Biesiada Piwna Kupca i Przedsiębiorcy

Serdecznie zapraszamy na I Biesiadę Piwną Kupca i Przedsiębiorcy, organizowaną przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Krakowską Kongregację Kupiecką , Izbę Przemysłwo-Handlową oraz Stwoarzyszenie 'Krak-Business”.
Biesiada odbędzie się w dniu 06.10.2018 przy ul. Pasternik 128 w Krakowie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!


Szczegóły w załączniku :) >>>Opublikowane przez crr.pl    5 września 2018    Prezentacja kosmetyków Saneo 2 oraz Bio Cutin

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w prezentacji kosmetyków niemieckich marek: Saneo 2 oraz Bio Cutin. Prezentację organizuje firma PASIUT MERCATUS, która jest ich wyłącznym dystrybutorem na Polskę.

Prezentacja odbędzie się w dniu 23 września (niedziela) o godz. 10.00 Czas trwania spotkania: ok. 2-3 godzin.

Prezentowane kosmetyki są naturalne, pozbawione parabenów, alkoholu, silikonów, nanocząsteczek oraz chemicznych substancji konserwujących. Znaczna część oferty to produkty wegańskie. Ich wyjątkowość oparta jest na stosowaniu aktywnego tlenu ozonid AOO jako istotnego składnika każdej receptury. AOO jest objęte światowym partnerem od 1986 roku.

Saneo2 i Biocutin to marki kosmetyczne istniejące od 1953 roku, cenione na całym świecie. Dedykowane dla świadomych klientów, którzy cenią jakość produktu, naturalny skład oraz skuteczność działania. Oferta skierowana jest dla każdego, kto za pomocą kosmetyków naturalnych chce dbać o skórę twarzy i ciała - Saneo2, oraz włosy i skórę głowy- Bio Cutin.

Obie te marki mogą być doskonałym uzupełnieniem oferowanego przez Państwa asortymentu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Cechu.


Opublikowane przez crr.pl    5 września 2018    Pielgrzymka do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 08.09.2018 r.

Program Pielgrzymki >>>
Opublikowane przez crr.pl    16 maja 2018    PIKNIK integracyjny

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiebiorczości wraz z Krakowską Kongregacją Kupiecką i Stowarzyszeniem „Krak-Business” zapraszają na PIKNIK integracyjny w dniu 02 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 przy ul. Tetmajera.

Szczegóły w zaproszeniu!

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z rodzinami i pracownikami!

Zaproszenie >>>Opublikowane przez crr.pl    15 maja 2018    Uroczyste obchody Święta Rzemiosła

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie organizuje w dniu 19 maja 2018 r. uroczyste obchody Święta Rzemiosła Polskiego i 90-lecia powstania Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Rzemieślników do udziału w tej uroczystości.
Program uroczystości:
10.00 Uroczysta Msza Św. w Bazylice Mariackiej w intencji małopolskich rzemieślników i ich rodzin
11.00 Przemarsz delegacji i pocztów sztandarowych Cechów i Spółdzielni na miejsce upamiętniające śmierć Walentego Badylaka - złożenie kwiatów
11.15 Płyta Tadeusza Kościuszki - złożenie kwiatów
11.45 Uroczyste spotkanie rzemiosła w Międzynarodowym Centrum Kultury, Rynek Główny 25

Informujemy również, że w dniach 11-20 maja w Rynku Głównym odbywa się Kiermasz Rzemiosła.
Liczymy na Państwa obecność :)

Zaproszenie >>>Opublikowane przez crr.pl    28 marca 2018    Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
Opublikowane przez crr.pl    7 lutego 2018    Noworoczny Bal Członków CRR w Krakowie

Noworoczny Bal Członków CRR w Krakowie 2018

Tradycji stało się zadość…
W dniu 05.01.2018 po raz kolejny odbył się Noworoczny Bal Integracyjny Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie.
Zacni goście zaszczycili nas swoją obecnością: m.in. przedstawiciele Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na czele z Prezesem Januszem Kowalskim, Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek, Bractwo Kurkowe reprezentował Jan Dziura-Bartkiewicz, Cech Budowlany – Janusz Chwajoł.
Starszy Cechu Zofia Michalska powitała wszystkich gości i zaprosiła do wspólnej zabawy.
A zabawa była przednia… kto nie był niech żałuje

Galeria zdjęć >>>Opublikowane przez crr.pl    19 grudnia 2017    Cudownych Świąt
Opublikowane przez crr.pl    19 grudnia 2017    SZKOLENIA ZA GRANICĄ

SZKOLENIA I PRAKTYKI DLA CZŁONKÓW CECHU ZA GRANICĄ !
Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie, w celu podniesienia kompetencji i umiejętności właścicieli zakładów fryzjerskich i ich pracowników, planuje na rok 2018 i 2019 zorganizowanie wyjazdów na praktyki zagraniczne typu job-shadowing dla rzemieślników z branży fryzjerskiej w ramach Programu Erasmus + .

Zamierzamy starać się o dofinansowanie ze środków unijnych dwóch wyjazdów na tygodniowe szkolenia zagraniczne dla dwóch grup po 20 osób każda do Francji oraz Włoch. Planowany projekt będzie skierowany do właścicieli zakładów rzemieślniczych szkolących uczniów (oraz ich pracowników zajmujących się takim szkoleniem), zwłaszcza do osób, będących członkami Komisji Egzaminacyjnych w branży fryzjerskiej i kosmetycznej przy Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Osoby te będą mogły zapoznać się z innowacyjnymi technikami wzbogacającymi i uatrakcyjniającymi warsztat pracy z uczniem w szkolnictwie zawodowym. Podczas wyjazdu planowane jest także odwiedzenie targów fryzjerskich, zakładów fryzjerskich, wizyta w szkole zawodowej, w instytucji będącej odpowiednikiem cechu. Będzie to także okazja do poznania miast, w których będą odbywać się warsztaty i szkolenia, ich zbytków i innych atrakcji, zapoznanie się z tamtejszą kulturą oraz wzbogacenie umiejętności językowych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanym Projekcie prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w biurze Cechu.
Opublikowane przez crr.pl    7 grudnia 2017    SZKOLENIE DLA FRYZJERÓW

Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie organizuje szkolenie dla fryzjerów „Strzyżenie i farbowanie w stylu ECO” z zastosowaniem produktów firmy MAXIMA Hair &Body Technology.
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną produkty firmy MAXIMA i FRAMESI.
Termin: 04.02.2018 r, godz. 10.00
Koszt szkolenia: 50 zł/os.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Cechu: 12 422-70-36.
W przypadku dużej liczby chętnych zostanie zorganizowany drugi termin szkolenia. .
Opublikowane przez crr.pl    7 grudnia 2017    NOWOROCZNY BAL INTEGRACYJNY

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie informuje, że w dniu 05.01.2018 r. (piątek) odbędzie się tradycyjny noworoczny BAL INTERGRACYJNY Członków Cechu.
Rozpoczęcie balu o godz. 19.00 w Restauracji MAGILLO przy ul. Lipowskiego 24 w Krakowie.
Członkowie Cechu – wstęp gratis.
Osoby towarzyszące- 70 zł.
Bilety do odbioru w biurze Cechu.
Liczymy na Państwa niezawodną obecność.
Gwarantujemy świetną zabawę , doskonałe menu i niezapomniane chwile, które na długo pozostaną w Państwa wspomnieniach. .
Opublikowane przez crr.pl    5 września 2017    Nabór na kurs pedagogiczny

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie uprzejmie informuje,że rozpoczęła nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Czas trwania kursu - 85 godz. (2 spotkania w tygodniu, od 16.00 do 18.30),
Miejsce kursu - Kraków, ul. Krupnicza 42A (siedziba Centrum Kształcenia Praktycznego).

Zgłoszenia: Beata Ostrowska, tel. 12 421-52-51, e-mail: promocja@izba.krakow.pl.